Condicions Generals de Venda

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Teatremusicalinfantil.com

 1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web Teatromusicalinfantil.com, (d’ara endavant Lloc Web) l’ostenta: Jose Pérez Lorenzo, amb NIF: 37738559K, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: Padilla, 327, Apte 30

Telèfon de contacte:

Email de contacte: Info@teatromusicalinfantil.com

Aquest document (així com altres documents que aquí s’esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (Teatromusicalinfantil.com) i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant, Condicions ).

A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que desenvolupa Teatre i Musicals infantils a través del Lloc Web comprèn:

Traducció i adaptacions de textos teatrals.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de Teatre i Musicals infantils. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, per tant si no està d’acord amb tot això no ha de fer servir aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegueu i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

 1. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L’Usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Teatre i Musicals infantils no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Teatre i Musicals infantils declina tota responsabilitat que se’n pugui derivar, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb Teatre i Musicals infantils el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

 1. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de Teatromusicalinfantil.com, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: “Comprar i pagar ara”

Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Teatre i Musicals infantils ha rebut la comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se us informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la vostra compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic i, si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a Teatre i Musicals infantils utilitzant els espais de contacte del Lloc Web oa través de les dades de contacte facilitades més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de Teatre i Musicals infantils per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privadesa d’aquest Lloc Web.

 1. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Teatre i Musicals infantils a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/ oa la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Teatre i Musicals infantils es compromet a contactar amb l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

 1. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui una qüestió diferent.

Això no obstant, i llevat que s’indiqui, puntualment una altra cosa, els preus dels articles oferts exclouen les despeses d’enviament, en què es pogués incórrer, que s’afegiran a l’import total a causa del moment de gestionar el procediment d’enviament per part del Usuari, i on aquest consultarà els mètodes i costos d’enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.

En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d’un producte o servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit.

Teatre i Musicals infantils utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Teatre i Musicals infantils no serà responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Un cop Teatre i Musicals infantils rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts.

Si el mitjà de pagament és PayPal, el càrrec es farà en el moment en què Teatre i Musicals infantils envieu una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l’Usuari.

En tot cas, en fer clic a “Comprar i pagar ara” l’usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

 1. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears)

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Teatre i Musicals infantils no pogués complir la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar-lo d’aquesta circumstància i aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

Si resulta impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l’Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb Teatre i Musicals infantils per convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per entregar-la, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a Teatre i Musicals infantils, Teatre i Musicals infantils entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquesta es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

Això no obstant, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.

Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan Teatre i Musicals infantils rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de limport objecte de pagament per Teatre i Musicals infantils.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzades al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament és a territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

 1. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb Teatre i Musicals infantils a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Comprar i pagar ara”, té accés a l’espai, la cistella o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 1. DEVOLUCIONS

En els casos en què l’Usuari adquirís productes a través del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de els Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta a fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament; subministrament de contingut digital sense suport físic.

 

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari pogués contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el dret de desistiment als usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Teatre musical Infantil, haurà perdut el seu dret de desistiment.

Garanties

L’Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent Teatre i Musicals infantils, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de tres anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada pel Teatre i Musicals infantils i posseeixin les qualitats presentades; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari, aquest haurà de procedir tal com s’indica a l’apartat Devolució de productes defectuosos o error a l’enviament. Tot i això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb què s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D’altra banda, es podria arribar a donar el cas que l’Usuari adquireix al Lloc Web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el dret de garantia legal directament davant d’aquests durant els tres anys següents al lliurament dels productes esmentats. Per això, l’usuari ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

 1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat de disposició legal en sentit contrari, Teatre i Musicals infantils no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

 • qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;
 • pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.

Igualment, Teatre i Musicals infantils també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:

 • Teatre i Musicals infantils aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que es utilitzeu o d’altres d’aquest caràcter.
 • Teatre i Musicals infantils actuarà amb la màxima diligència per posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. Teatre i Musicals infantils posa tots els mitjans al seu abast a efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major .
 • Teatre i Musicals infantils no es fa responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Alhora, Teatre i Musicals infantils tampoc no es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.
 • En general, Teatre i Musicals infantils no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions queden suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Teatre i Musicals infantils disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. Teatre i Musicals infantils posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions malgrat la causa de força major.

 1. COMUNICACIONES POR ESCRITO Y NOTIFICACIONES

Mediante el uso de este Sitio Web, el Usuario acepta que la mayor parte de las comunicaciones con Teatro y Musicales infantiles sean electrónicas (correo electrónico o avisos publicados en el Sitio Web).

A efectos contractuales, el Usuario consiente en usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones que Teatro y Musicales infantiles envíe de forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito. Esta condición no afectará a los derechos reconocidos por ley al Usuario.

El Usuario puede enviar notificaciones y/o comunicarse con Teatro y Musicales infantiles a través de los datos de contacto que en estas Condiciones se facilitan y, en su caso, a través de los espacios de contacto del Sitio Web.

Igualmente, salvo que se estipule lo contrario, Teatro y Musicales infantiles puede contactar y/o notificar al Usuario en su correo electrónico o en la dirección postal facilitada.

 1. RENÚNCIA

Cap renúncia de Teatre i Musicals infantils a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per Teatre i Musicals infantils del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’Usuari del compliment de les obligacions.

Cap renúncia de Teatre i Musicals infantils a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l’Usuari per escrit.

 1. NUL·LITAT

Si alguna de les presents condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

 1. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Teatre i Musicals infantils en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i Teatre i Musicals infantils reconeixen haver consentit la subscripció d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a Teatre i Musicals infantils en el curs d’una transacció al Lloc Web, seran tractades d’acord amb allò establert a la Política de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau , a l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Teatre i Musicals infantils i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

 1. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a Teatre i Musicals infantils les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, Teatre i Musicals infantils disposa de fulls oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Teatre i Musicals infantils en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General ).

Així mateix, si de la subscripció d’aquest contracte de compra entre Teatre i Musicals infantils i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.