Avís Legal

Accés a la Web

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització de la Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a www.teatromusicalinfantil.com (“TIMI” a partir d’ara i en endavant), els seus productes i activitats.

L’accés i utilització del web per l’usuari comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat del Web.

L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar la web, ja que aquestes podran ser adaptades i / o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem que s’abstingui d’utilitzar la Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament de la web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als productes i activitats continguda en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús i, si cas, a qualsevol altres condicions que TIMI estableixi a l’efecte a la web.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i / o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i / o denigrants; i (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de TIMI.

Així mateix, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i / o sobrecarregar el Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament d’aquesta.

S’informa l’usuari que, en el cas que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de privadesa o, si escau, qualssevol altres termes o condicions recollits al Web, TIMI es reserva el dret a limitar, suspendre i / o acabar el seu accés a la web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi.

TIMI realitza els seus millors esforços per mantenir la web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant això, TIMI no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer de qualsevol informació o mecanisme que conté, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

TIMI no es responsabilitza de qualsevol dany i / o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en la Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de TIMI, incloent-hi, però no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i / o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, TIMI no es fa responsable de cap dany i / o perjudici en el software i / o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i ús del web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que TIMI pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes en la web i / o la legislació aplicable en cada moment.

Política en matèria d’enllaços (links)

  1. a) Enllaços amb la Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Lloc enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc .; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de TIMI.

En cap cas, l’enllaç vol dir que TIMI avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Lloc enllaçant ni que sigui responsable del contingut d’aquest.

En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, TIMI procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc enllaçant, qui haurà de suprimir l’enllaç.

  1. b) Enllaços amb altres llocs web

A la web poden incloure diferents enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres llocs web (“Llocs enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i / o conformitat de TIMI amb les manifestacions, continguts i / o serveis proporcionats a través dels Situats enllaçats. En conseqüència, TIMI no es fa responsable del contingut i altres condicions dels llocs enllaçats, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.), així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de TIMI o dels seus llicenciats. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Lloc Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de TIMI o dels seus llicenciats.

L’ús del Lloc Web per l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Lloc Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web, els continguts i / o els signes distintius de TIMI.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de TIMI poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si és el cas, es derivin d’aquests.

Nulitat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició de la mateixa quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Idioma

Les condicions generals d’accés i ús estan redactades en espanyol i català. En cas de discrepància entre les versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les condicions generals d’accés i ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre TeatroMusicalInfantil i els usuaris de la web serà resolta, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).